1661104379465_Soliseva_Suikaleet_web_eitaustaa-xi8nei-me.png
1661113895185_sirpakavelee-7hh3sy-me.jpg

Esittely

Pysähtyen, pintaa syventäen ja uusia reittejä etsien voimme löytää eteenpäin kul­jet­ta­via vir­tauk­sia elämään, työhön ja ih­mis­suh­tei­siin. Siitä nimi Soliseva.

Sirpa Mäkinen

so­si­aa­lia­lan poh­ja­kou­lu­tus
(sosionomi ylempi AMK, so­si­aa­li­kas­vat­ta­ja), psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tet­ta­va (perhe- ja pa­ri­te­ra­pia), kog­ni­tii­vi­sen ly­hyt­te­ra­pian ja krii­si­työn eri­tyis­pä­te­vyys, työ­noh­jaa­ja (STOry),
rat­kai­su­kes­kei­sen yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pian koulutus, toi­min­nal­lis­ten ja luon­to­läh­töis­ten (Green Care) me­ne­tel­mien ohjaaja,
opettajan pe­da­go­gi­nen pätevyys (AmO),
joh­ta­mi­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to

Lisäksi olen osal­lis­tu­nut moniin ly­hyem­piin täydennys- ja me­ne­tel­mä­kou­lu­tuk­siin sekä se­mi­naa­rei­hin.

Työ­ko­ke­mus

Tässä muutama nosto työ­taus­tas­ta­ni. Kerron mie­lel­lä­ni lisää.

vuotta psy­ko­so­si­aa­lis­ta tukea lapsille, nuorille, ai­kui­sil­le ja perheille. Viimeiset kaksi vuotta perhe- ja päih­de­kun­tous­työ­tä ali­han­kin­ta­na eri pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le.
vuotta esi­hen­ki­lö­nä jär­jes­töis­sä ja las­ten­suo­je­lus­sa, pain­opis­tei­nä ke­hit­tä­mi­nen, tii­mi­joh­ta­mi­nen ja työelämän muu­tos­ti­lan­teet.
lähtien työyh­tei­sö- val­men­nus­ta ja työ­noh­jaus­ta sekä kou­lu­tuk­sia nuorille, ai­kui­sil­le, kun­tou­tu­jil­le ja ko­tou­tu­jil­le.
alkaen te­ra­pia­työ­tä eri ikäisten yk­si­löi­den, parien ja perheiden sekä läheisten kanssa. Kog­ni­tii­vis-rat­kai­su­kes­kei­nen, sys­tee­mi­nen ja per­he­te­ra­peut­ti­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa.

Ota yhteyttä

044 293 7773

sirpa@soliseva.fi

Sirpa Mäkinen

sosiaalialan koulutus (Valvira: 25105530007), psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tet­ta­va (perhe- ja pariterapia), työnohjaaja (STOry), kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys, ratkaisukeskeisen yksilöpsykoterapian koulutus, toiminnallisten ja luontolähtöisten (Green Care) menetelmien ohjaaja, pedagoginen pätevyys (AmO) ja johtamisen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to


Y-tunnus:  2783565-7