1661104379465_Soliseva_Suikaleet_web_eitaustaa-xi8nei-me.png

Palvelut ja hinnasto

Yk­si­lö­te­ra­pia 45min / 80€
Pa­ri­te­ra­pia 90min / 120€
Perhe- tai lä­heis­ta­paa­mi­nen 90min / 120€
Työ­noh­jaus 60-120min / 100-600€
Koulutus, so­pi­muk­sen mukaan

Työ­noh­jaus­hin­toi­hin lisätään Alv +24%. Työ­noh­jaus­ten hin­noit­te­luun vai­kut­ta­vat esi­mer­kik­si oh­jat­ta­vien määrä, to­teu­tus­paik­ka ja -tavat. Pyydä siis tarkempi tarjous.
Te­ra­pia­pal­ve­lu­ni eivät ole tällä hetkellä KELA-kor­vat­ta­via. Terapiaan voi tulla itse maksaen. Te­ra­pia­käyn­tei­hin voi saada myös mak­susi­tou­muk­sen tai muuta ta­lou­del­lis­ta tukea. Autan tar­vit­taes­sa sel­vit­tä­mään eri vaih­toeh­to­ja.
Yh­teis­työ­or­ga­ni­saa­tioil­le te­ra­pia­pal­ve­lut erikseen sovitusti. 
Perhe- ja pa­ri­te­ra­pian psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­see­ni liittyen minulla on joitakin edul­li­sem­pia asia­kas­paik­ko­ja. Kerron näistä vaih­toeh­dois­ta mie­lel­lä­ni lisää.

Terapia

Sparkle splash of water
Terapia edistää toi­min­ta­kykyä, toi­pu­mis­ta tai vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tei­den su­ju­vuut­ta. Keskeistä on myös voi­ma­va­ro­jen, arvojen ja tu­le­vai­suu­den suuntien tut­ki­mi­nen. 
Voit tur­val­li­ses­ti käsitellä esi­mer­kik­si mie­len­ter­vey­teen, me­ne­tyk­siin, krii­si­ti­lan­tei­siin, päih­tei­den käyttöön, ih­mis­suh­tei­siin ja van­hem­muu­teen liittyviä teemoja.Ta­paa­mi­set si­säl­tä­vät kes­kus­te­lua sekä sovitusti myös luovaa ja ke­hol­lis­ta työs­ken­te­lyä tai toi­min­nal­lis­ta har­joit­te­lua.
 Terapian kesto on noin 5-30 kertaa. Toisinaan ker­ta­käyn­ti­kin riittää, tai terapia jatkuu  pidempään. Ta­paa­mi­set kanssani ovat 1-2 kertaa viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Terapian ta­voit­teet ja to­teu­tus­ta­vat sovimme aina yhdessä.  
Minulle on tärkeää kun­nioit­taa asiak­kaa­ni omaa toi­mi­juut­ta sekä ih­mis­suh­tei­den ja elämän mo­ni­nai­suut­ta. Panostan dia­lo­gi­seen yh­teis­työ­suh­tee­seen, ja sovellan erilaisia kog­ni­tii­vi­sia, rat­kai­su­kes­kei­siä ja per­he­te­ra­peut­ti­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja.
Tietoa mie­len­ter­vey­des­tä ja eri te­ra­pia­suun­tauk­sis­ta sekä omahoito-ohjelmia löydät Mie­len­ter­veys­ta­los­ta.

Työ­noh­jaus

water drops on a clover leaf
Toteutan yksilö-, ryhmä- ja yh­tei­sö­työ­noh­jauk­sia. Työ­noh­jaus voi liittyä asia­kas­työs­tä tai työyh­tei­sös­tä nouseviin ilmiöihin. Teemoina voivat olla myös työ­hy­vin­voin­nin vah­vis­ta­mi­nen ja uusien käy­tän­tö­jen ke­hit­tä­mi­nen sekä ammatti-iden­ti­teet­tiin liittyvät pohdinnat.
Viime aikoina asiak­kai­na­ni on ollut muun muassa sote-alan työn­te­ki­jöi­tä, per­he­hoi­ta­jia, te­ra­peut­te­ja,  järjestö- ja han­ke­työn­te­ki­jöi­tä sekä esi­hen­ki­löi­tä ja yrittäjiä.
Työ­ot­tee­ni on voi­ma­va­ra­kes­kei­nen, tai­to­pai­not­tei­nen, ilmiöitä jäsentävä ja nä­kö­kul­mia ri­kas­tut­ta­va. Hyödynnän ta­paa­mi­sis­sa erikseen sovitusti myös toi­min­nal­li­sia me­ne­tel­miä, pal­ve­lu­muo­toi­lua ja val­men­nuk­sel­lis­ta otetta. 
Työ­noh­jauk­sii­ni liittyy aina myös arviointi, jossa yhdessä tar­kas­te­lem­me yh­teis­työn laatua sekä työ­noh­jauk­sen hyötyjä ja vai­ku­tuk­sia. 
Työ­noh­jauk­sis­ta teen aina kir­jal­li­sen so­pi­muk­sen. Lue Suomen Työ­noh­jaa­jat ry:n suo­si­tuk­set työ­noh­jaa­jan valintaan täältä.

Koulutus

Moody Ocean Wave
Teen silloin tällöin myös kou­lu­tuk­sia eri­lai­sil­le työyh­tei­söil­le ja opis­ke­li­ja­ryh­mil­le.
Kou­lut­ta­ja­na hyödynnän laajasti am­ma­til­lis­ta taustaani sekä osal­li­suut­ta edistäviä me­ne­tel­miä ja luon­to­ym­pä­ris­tö­jä. Myös etä­kou­lu­tuk­set on­nis­tu­vat.
 Kou­lu­tus­ten sisällöt liittyvät esi­mer­kik­si koh­taa­mi­sen taitoihin, mie­len­ter­vey­teen, van­hem­muu­teen, eri­lai­siin psy­ko­so­si­aa­li­sen työn me­ne­tel­miin, Green Care-toi­min­taan, ke­hit­tä­mi­seen, työ­elä­mään ja joh­ta­mi­seen.
Kou­lu­tuk­se­ni voi olla yk­sit­täi­nen tilaisuus, osa laajempaa ke­hit­tä­mis­kump­pa­nuut­ta, opis­ke­li­ja­ryh­män opin­to­koko­nai­suus tai muu am­ma­til­li­ses­ti ohjattu ryh­mä­pro­ses­si.
Näistä kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin, jotta voimme suun­ni­tel­la yhdessä tar­pei­siin­ne parhaiten vastaavan koulutus-/oh­jaus­koko­nai­suu­den.

Ota yhteyttä

044 293 7773

sirpa@soliseva.fi

Sirpa Mäkinen

sosiaalialan koulutus (Valvira: 25105530007), psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tet­ta­va (perhe- ja pariterapia), työnohjaaja (STOry), kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys, ratkaisukeskeisen yksilöpsykoterapian koulutus, toiminnallisten ja luontolähtöisten (Green Care) menetelmien ohjaaja, pedagoginen pätevyys (AmO) ja johtamisen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to


Y-tunnus:  2783565-7