1661104379465_Soliseva_Suikaleet_web_eitaustaa-me.png

Tie­to­suo­ja­se­los­te:

Verk­ko­si­vu­jen käyttö- ja yh­tey­den­ot­to­re­kis­te­ri

Päi­vi­tet­ty: 28.8.2022

1 Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Soliseva tmi

Idea­par­kin­ka­tu 4, 37570 Lempäälä

Y-tunnus:  2783565-7


Yh­teys­hen­ki­lö

Sirpa Mäkinen

sirpa@soliseva.fi

2 Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tarkoitus

  • Verk­ko­si­vuil­ta tul­lei­siin yh­tey­den­ot­toi­hin vas­taa­mi­nen
  • Yh­tey­den­pi­to ja mark­ki­noin­ti omille asiak­kail­le
  • Ana­ly­soin­ti ja ti­las­toin­ti

3 Re­kis­te­rin tie­to­seloste

Verk­ko­si­vun käyttäjän itse il­moit­ta­mat tie­dot

  • Nimi
  • Säh­kö­pos­tiosoite
  • Muut va­paa­muo­toi­set tiedot

Lisäksi tal­len­ne­taan tietojen lä­het­tä­mi­sen ajankohta. 


Verk­ko­si­vun käyttöä ti­las­toi­daan myös ano­nyy­mis­ti lo­ki­tie­dos­to­jen ja eväs­tei­den avulla siten, ettei niitä yhdistetä edellä mai­nit­tui­hin hen­ki­lö­tie­toi­hin. 

4 Verkkosi­vun eväs­te­käy­tän­nöt

Tällä si­vus­tol­la käytetään evästeitä (cookies).  Ne ovat pieniä in­ter­ne­tin käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tal­len­tu­vat esi­mer­kik­si sivuston käyttäjän tie­to­ko­nee­seen tai äly­pu­he­li­meen. 

Evästeitä voidaan käyttää internet-selaimen ja -pal­ve­li­men välisen yh­tey­den­pi­don oh­jaa­mi­seen. 

Eväs­tei­den käytön voi estää oman selaimen asetuksia muut­ta­mal­la. 

5 Tietojen käsittely ja kä­sit­te­li­jät

Tietoja ei luovuteta sään­nön­mu­kai­ses­ti muille tahoille kuin re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le ja yh­teys­hen­ki­löl­le, jota sitoo vai­tio­lo­vel­vol­li­suus.  

Tie­to­verk­ko ja laitteet on suojattu huo­lel­li­ses­ti. Laitteet si­jait­se­vat lukitussa tilassa, ja ne on suojattu sa­la­sa­noin.  

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le.

6 Tietojen säi­ly­ty­sai­ka ja tar­kas­tusoi­keus

Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asia­kas­suh­teen yl­lä­pi­tä­mis­tä ja kir­jan­pi­toa varten. Tiedot pois­te­taan heti, kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen.


Tietonsa luo­vut­ta­neel­la hen­ki­löl­lä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla säh­kö­pos­til­la yhteyttä re­kis­te­rin­pi­tä­jän yh­teys­hen­ki­löön.  


Tiedot luo­vut­ta­neel­la hen­ki­löl­lä on myös oikeus pyytää korjausta vir­heel­li­siin tietoihin. Kor­jaus­pyyn­tö on esi­tet­tä­vä kir­jal­li­ses­ti yh­teys­hen­ki­löl­le, ja siinä on olta seuraavat tiedot: nimi, vir­heel­li­set ja korjatut tiedot. 


Ota yhteyttä

044 293 7773

sirpa@soliseva.fi

Sirpa Mäkinen

sosiaalialan koulutus (Valvira: 25105530007), psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tet­ta­va (perhe- ja pariterapia), työnohjaaja (STOry), kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys, ratkaisukeskeisen yksilöpsykoterapian koulutus, toiminnallisten ja luontolähtöisten (Green Care) menetelmien ohjaaja, pedagoginen pätevyys (AmO) ja johtamisen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to


Y-tunnus:  2783565-7